Klub koncertek: 2006 november

sadsa dd sa dsad sadsadsadsadsa sa ds dsad sa dsa dsa dsa dsa dsa dsa dsadsad

s dsa dsa dsa dsadsa dsadsadsdsa sad sa dsa dsa dsa dsad sadsas dsad
sdsdsdsdsd